Logopeda Rzeszów - Logopeda Przemyśl

  

strona główna - aktualności  


 

Trwa rekrutacja do projektu „Szczęśliwe przedszkolaki”

1.01.2010

Trwa rekrutacja do projektu „Szczęśliwe przedszkolaki” – programu wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach 

 

PODSATAWOWE KRYTERIA NABORU:

  • W projekcie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów

  • W projekcie mogą uczestniczyć w szczególności dzieci niepełnosprawne, wymagające zajęć specjalistycznych lub ich kontynuacji, rodziny objęte opieką kuratorską, dzieci z rodzin wielodzietnych lub korzystających z pomocy OPS

 

ZARZĄDZENIE Nr V/1098/2010
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 15 stycznia 2010 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji do udziału w projekcie Szczęśliwe Przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) stosownie do wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-096/09 Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr V/ 1084/ 2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji do udziału w projekcie Szczęśliwe Przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach wprowadza się następujące zmiany:

 

W rozdziale II. Kwalifikacja uczestników projektu

1. pkt. 1.1. otrzymuje brzmienie:

 

"1.1. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów."

2. pkt. 2.2. otrzymuje brzmienie:

"2.2. Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w następujących terminach:

  • od 29 grudnia 2009 r. do 3 lutego 2010 r. (rekrutacja obejmie dzieci z roczników 2004, 2005 i 2006, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieci powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.),
  • od 20 sierpnia 2010 r. do 20 września 2010 r. (rekrutacja obejmie dzieci z roczników 2004, 2005, 2006 i 2007, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieci powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r),
  • od 20 sierpnia 2011 r. do 20 września 2011 r. (rekrutacja obejmie dzieci z roczników 2005, 2006, 2007 i 2008,
    a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieci powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r)."

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZARZĄDZENIE Nr V/ 1084/2009
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 grudnia 2009 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji do udziału w projekcie Szczęśliwe Przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) stosownie do wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-096/09 Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach.zarządzam, co następuje:


§ 1

W ramach realizowanego projektu Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach ustala się Regulaminu Rekrutacji do udziału w projekcie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI –
- PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS
W RZESZOWSKICH PRZEDSZKOLACH


realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej


I. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) Projekcie - rozumie się przez to projekt pt. „Szczęśliwe przedszkolaki
– program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach”, realizowany przez Gminę Miasto Rzeszów współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2) Beneficjencie - rozumie się przez to Gminę Miasto Rzeszów,

3) Uczestniku projektu – rozumie się przez to dziecko, które zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie,

4) Rodzicu lub opiekunie prawnym dziecka - rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika projektu.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

3. Siedziba Beneficjenta mieści się w Rzeszowie przy ul. Rynek 1.

4. Biuro Projektu mieści się w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 16 a.

5. Projekt zakłada poszerzenie oferty edukacyjnej w 36 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów poprzez realizowanie zajęć logopedycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci, u których stwierdzono deficyty rozwojowe w zakresie mowy i ruchu. Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

6. Czas trwania projektu: 01.10.2009 r. - 31.07.2012 r.

 

II. Kwalifikacja uczestników projektu

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne, zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń oraz zasady kwalifikacji uczestników.

1. Kryteria kwalifikacyjne.

1.1. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

1.2. W projekcie mogą uczestniczyć w szczególności dzieci niepełnosprawne, wymagające zajęć specjalistycznych lub ich kontynuacji, rodziny objęte opieką kuratorską, dzieci z rodzin wielodzietnych lub korzystających z pomocy OPS.

1.3. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu do projektu będą posiadały osoby, które zdobędą największą ilość punktów, o których mowa w ust. 3.3 oraz spełniające najwięcej spośród określonych przez Regulamin Rekrutacji kryteriów.


2. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń.

2.1. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczy Kierownik Projektu.

2.2. Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w następujących terminach:

- od 29 grudnia 2009 r. do 3 lutego 2010 r. (rekrutacja obejmie dzieci z roczników 2004, 2005 i 2006),

- od 20 sierpnia 2010 r. do 20 września 2010 r. (rekrutacja obejmie dzieci z roczników 2004, 2005, 2006 i 2007),

- od 20 sierpnia 2011 r. do 20 września 2011 r. (rekrutacja obejmie dzieci z roczników 2005, 2006, 2007 i 2008).

2.3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

1) zaproszenie do udziału w projekcie w formie informacji o jego realizacji warunkach udziału w rekrutacji; informacja będzie dostępna w lokalnej prasie, w Biurze Projektu, na stronie internetowej projektu, w Przedszkolach Publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów,

2) wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych dokumentów rekrutacyjnych,

3) przekazanie dokumentów do Biura Projektu osobiście lub pocztą na adres:

Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Edukacji
Biuro Projektu
ul. Wyspiańskiego 16a
35-111 Rzeszów

4) weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i merytorycznym,

5) ogłoszenie listy Beneficjentów Ostatecznych i listy rezerwowej.

2.4. Wzór dokumentów rekrutacyjnych dostępny jest w siedzibie Biura Projektu, na stronie internetowej www.szczesliweprzedszkolaki.info i w Publicznych Przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów.

3. Kwalifikacja uczestników projektu.

3.1. Kwalifikacji kandydatów do udziału w zajęciach dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1) Kierownik Projektu,

2) Asystent Kierownika Projektu ds. zajęć,

3) Nauczyciel – logopeda,

4) Rehabilitant.

3.2. O zakwalifikowaniu dziecka do projektu decydują następujące kryteria:

1) miejsce zamieszkania na terenie województwa odkarpackiego,

2) uczęszczanie dziecka do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów,

3) złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach logopedycznych wraz z załącznikami:

a) kserokopią dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do projektu, potwierdzoną przez dyrektora przedszkola i podbitą pieczątką przedszkola, do którego uczęszcza dziecko,

b) kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dziecka niepełnosprawnego,

c) oświadczeniem o objęciu rodziny opieką kuratorską – w przypadku rodzin objętych nadzorem kuratora,

d) oświadczeniem, że rodzina korzystała ze świadczeń pieniężnych
lub niepieniężnych Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu ostatnich trzech miesięcy od dnia złożenia karty zgłoszeniowej - w przypadku rodzin korzystających z pomocy Ośrodka,

e) zaświadczeniem od lekarza rodzinnego, uwzględniającym dysfunkcje, np. zespoły genetyczne, wady ortodontyczne, choroby neurologiczne i foniatryczne rzutujące na zaburzenia mowy lub opinią logopedy o konieczności kontynuacji specjalistycznych ćwiczeń ich wskazującą na wadę wymowy,

4) złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych wraz z załącznikami:

a) kserokopią dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do projektu, potwierdzoną przez dyrektora przedszkola i podbitą pieczątką przedszkola, do którego uczęszcza dziecko,

b) kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dziecka niepełnosprawnego,

c) oświadczeniem o objęciu rodziny opieką kuratorską – w przypadku rodzin objętych nadzorem kuratora,

d) oświadczeniem, że rodzina korzystała ze świadczeń pieniężnych
lub niepieniężnych Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu ostatnich trzech miesięcy od dnia złożenia karty zgłoszeniowej - w przypadku rodzin korzystających z pomocy Ośrodka,

e) zaświadczeniem od lekarza rodzinnego, neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej lub ortopedy wskazującym na wady postawy, zaburzenia napięcia mięśniowego, nadpobudliwość psychoruchową, choroby neurologiczne, genetyczne rzutujące na zaburzenia psychoruchowe lub opinią rehabilitanta o potrzebie kontynuacji ćwiczeń rozpoczętych w specjalistycznej przychodni/ gabinecie/ ośrodku z potwierdzeniem,
że dziecko zostało skierowane na zajęcia rehabilitacyjne przez lekarza z określeniem rodzaju deficytu psychoruchowego,

5) wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

3.3. Karta Zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach logopedycznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, Karta Zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, Deklaracja uczestnictwa w projekcie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3.4. Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które zdobędą największą ilość punktów wynikającą z kryteriów kwalifikacyjnych, przy czym:

1) za niepełnosprawność - 10 pkt,

2) za konieczność uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych lub ich kontynuacji – 4-8 pkt,

3) za opiekę kuratorską – 6 pkt,

4) za wielodzietność w rodzinie – 2 - 4 pkt,

5) za korzystanie z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 pkt.

3.5. W drugiej kolejności, przy kwalifikowaniu do projektu, będzie uwzględniane spełnianie największej ilości kryteriów.

3.6. W rekrutacji uwzględnia się, że w każdym przedszkolu zostanie objętych zajęciami rehabilitacyjnymi około 20% dzieci uczęszczających do danego przedszkola i zajęciami logopedycznymi około 7% dzieci uczęszczających do danego przedszkola.

3.7. Rodzic lub opiekun prawny może zgłosić dziecko zarówno do udziału w zajęciach logopedycznych, jak i rehabilitacyjnych.

3.8. W przypadku zgłoszenia większej niż wynika z proporcji, o której mowa w ust.3.5 liczby kandydatów do uczestnictwa w projekcie, wolne miejsca będą rozdzielane w zależności od potrzeb w innych przedszkolach.

3.9. Planuje się, że w zajęciach rehabilitacyjnych weźmie udział 1080 osób, w tym:

1) w wyniku pierwszej rekrutacji, która odbędzie się w okresie od grudnia 2009 r. do lutego 2010 r. objętych zajęciami będzie 700 osób,

2) w wyniku drugiej rekrutacji, która odbędzie się w okresie od sierpnia do września 2010 r. objętych zajęciami będzie dodatkowo 200 osób,

3) w wyniku trzeciej rekrutacji, która odbędzie się w okresie od sierpnia do września 2011 r. objętych zajęciami będzie dodatkowo 180 osób.

3.10. Planuje się, że w zajęciach logopedycznych weźmie udział 360 osób, w tym:

1) w wyniku pierwszej rekrutacji, która odbędzie się w okresie od grudnia

2) 2009 r. do lutego 2010 r. objętych zajęciami będzie 279 osób,

3) w wyniku drugiej rekrutacji, która odbędzie się w okresie od sierpnia do września 2010 r. objętych zajęciami będzie dodatkowo 40 osób,

4) w wyniku trzeciej rekrutacji, która odbędzie się w okresie od sierpnia do września 2011 r. objętych zajęciami będzie dodatkowo 41 osób.

3.11. Informację o zakwalifikowaniu dziecka do projektu można będzie uzyskać
w siedzibie Biura Projektu i w przedszkolach, w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji kandydatów.

3.12. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych, wykorzystywanych w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób wcześniej zakwalifikowanych. Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych miejsc.

3.13. Kwalifikację uczestników do udziału w projekcie uznaje się za zakończoną
w momencie zatwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną listy Beneficjentów Ostatecznych.


III. Zasady odpłatności

1. Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa
i ze środków Gminy Miasta Rzeszów.

2. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu.


IV. Uczestnictwo w zajęciach

1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do regularnego i aktywnego uczestniczenia
w zajęciach.

2. Udział w projekcie kończy się w przypadku:

1) zakończenia realizacji projektu,

2) zakończenia przez dziecko uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych,

3) w momencie osiągnięcia przez dziecko dojrzałości w zakresie wady wymowy, z powodu której dziecko zostało zakwalifikowane do projektu,

4) na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o rezygnacji w udziale w projekcie, złożony w Biurze Projektu.


V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do Kierownika Projektu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania Zarządzenia przez Prezydenta Miasta Rzeszowa przez cały okres realizacji projektu.

 

   


 


- powrót -


 

  
  


www.alkomat.com - www.bezpiecznie.com - www.wykrywacze.net - www.outdoor-shop.pl - www.centrum-nawigacji.pl


AKTUALNOŚCI - Logopeda Rzeszów - Logopedia w Rzeszowie