Logopeda Rzeszów - Logopeda Przemyśl

  

strona główna - aktualności  


 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

6.09.2009

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
  2)   poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  1)   dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;
  2)   lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
  3)   lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji, a w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii - co najmniej trzeci rok specjalizacji;
  4)   lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.

§ 3. 1. Świadczenia gwarantowane obejmują:
  1)   porady specjalistyczne;
  2)   badania diagnostyczne;
  3)   procedury zabiegowe ambulatoryjne;
  4)   świadczenia w chemioterapii;
  5)   inne świadczenia ambulatoryjne.
2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki ich realizacji:
  1)   w przypadku porad specjalistycznych - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2)   w przypadku badań diagnostycznych - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3)   w przypadku procedur zabiegowych ambulatoryjnych - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  4)   w przypadku świadczeń w chemioterapii - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  5)   w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są udzielane przy zastosowaniu leków, w skład których wchodzą substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD 10. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
4. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

§ 4. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 5. 1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
  1)   badania diagnostyczne;
  2)   leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40 % ze środków publicznych w przypadku:
  1)   chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
  2)   chorób nowotworowych,
  3)   chorób oczu,
  4)   chorób przemiany materii,
  5)   chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
  6)   chorób skóry i tkanki podskórnej,
  7)   chorób układu krążenia,
  8)   chorób układu moczowo-płciowego,
  9)   chorób układu nerwowego,
  10)  chorób układu oddechowego,
  11)  chorób układu ruchu,
  12)  chorób układu trawiennego,
  13)  chorób układu wydzielania wewnętrznego,
  14)  chorób zakaźnych i pasożytniczych,
  15)  urazów i zatruć,
  16)  wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 6. W przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowane są udzielane w domu świadczeniobiorcy.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

______
1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
 
Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń
(...)
55. Porada specjalistyczna - logopedia Personel:
    - osoba, która:
    a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii,
    b) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii,
    c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii.
    Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji:
    - testy praksji i językowe,
    - radiomagnetofon,
    - lustro logopedyczne,
    - gry dydaktyczne,
    - próby grafomotoryczne,
    - wibratory językowe ze szpatułkami.
(...)
 

 


- powrót -


 

  
  


www.alkomat.com - www.bezpiecznie.com - www.wykrywacze.net - www.outdoor-shop.pl - www.centrum-nawigacji.pl


AKTUALNOŚCI - Logopeda Rzeszów - Logopedia w Rzeszowie