Logopeda Rzeszów - Logopeda Przemyśl

  

strona główna - aktualności  


 

Zajęcia logopedyczne w rzeszowskich przedszkolach

8.09.2009

 

W rzeszowskich przedszkolach od października realizowany będzie projekt "Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach".

Dzięki temu w 36 rzeszowskich przedszkolach wprowadzone będą dodatkowe zajęcia logopedyczne i zajęcia rehabilitacyjne. Skorzysta z nich 1100 dzieci.

Dodatkowo placówki przedszkolne zostaną doposażone w specjalistyczne materiały dydaktyczne i sprzęt do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Potrwa od 1 października do 31 lipca 2012 r. Jego wartość to ponad 2,7 mln zł.

  

 

  

Informacja Urzędu Miasta Rzeszowa:

"Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach"

Gmina Miasto Rzeszów uzyskała dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu pn. "Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach". Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w terminie od 1 października 2009 r. do 31 lipca 2012 r. Dzięki temu projektowi w 36 rzeszowskich przedszkolach wprowadzone będą dodatkowe zajęcia logopedyczne oraz rehabilitacyjne dla dzieci.

 

Informacja o projekcie

Projekt pn. „Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany przez Gminę Miasto Rzeszów w terminie od 1 października 2009 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 738 949,00 PLN z czego 2 697 864,00 PLN to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 41 085,00 PLN wkład własny Gminy Miasto Rzeszów.

Potrzeba realizacji projektu wynika z problemu zbyt małej i niedostosowanej do aktualnych potrzeb oferty edukacyjnej, jaką oferują przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów. Kolejnym problemem jest fakt, iż coraz więcej dzieci posiada liczne dysfunkcje rozwojowe np. wadę wymowy, skoliozę lub inne wady postawy.
Z wagi na brak środków własnych przeznaczonych na dodatkowe zajęcia placówki przedszkolne w swoim standardzie nie oferują zajęć mających na celu zdiagnozowanie i wyeliminowanie deficytów rozwojowych u dzieci. Nie wszyscy rodzice także mogą sobie pozwolić na dodatkowe sfinansowanie takich zajęć. Na podstawie badań przeprowadzonych w 25 rzeszowskich przedszkolach przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na rok szkolny 2008/2009 stwierdzono, ze 759 dzieci (tj. 20% z 4100 dzieci uczęszczających do rzeszowskich przedszkoli) ma stwierdzone dysfunkcje rozwojowe. Niejednokrotnie to właśnie w przedszkolu odkrywane są deficyty rozwojowe u dziecka, co świadczy o tym, iż jak najwcześniejsza edukacja najefektywniej pomaga wyrównać szanse edukacyjne dzieci, zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W związku z powyższym Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła do realizacji projektu pn. „Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach”. Głównym celem ww. przedsięwzięcia jest wyrównywanie do końca lipca 2012 roku szans edukacyjnych u 1100 dzieci (grupy docelowej, jaka zostanie objęta wsparciem w ramach projektu) w wieku przedszkolnym uczęszczających do 36 rzeszowskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej ww. przedszkoli. Wsparciem objęte zostaną te dzieci, które mają potwierdzone dysfunkcje rozwojowe (m.in. wady wymowy, wady postawy).

 

W związku z tym w ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone:
- zajęcia rehabilitacyjne - dostosowane do potrzeb fizycznych i wiekowych, mające na celu niwelowanie dysfunkcji ruchowych u dzieci, prowadzone przez rehabilitantów posiadających doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi (średnio na 1 przedszkole przypada 28-30 dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi). Ponadto w ramach projektu 36 publicznych przedszkoli zostanie doposażonych w odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym materiały dydaktyczne oraz zestawy i gry przeznaczone do przeprowadzenia zajęć ruchowo – fizycznych;
- zajęcia logopedyczne – prowadzone przez logopedów w zależności od potrzeb indywidualnie z każdym dzieckiem lub grupowo. Dodatkowo placówki przedszkolne zostaną doposażone w specjalistyczne materiały dydaktyczne i sprzęt przeznaczone do prowadzenia nowoczesnych technik pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 
Ponadto w ramach ww. zajęć rehabilitacyjnych i logopedycznych prowadzone będą tzw. zajęcia pokazowe mające na celu uświadomienie rodzicom konieczność wczesnego wykrywania i niwelowania deficytów rozwojowych u dzieci.

Wyeliminowanie dysfunkcji rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym ułatwi im dalszą edukację oraz pozwoli uwierzyć we własne możliwości. Realizacja projektu przyczyni się również do nawiązania wzajemnej współpracy w środowiskach najbliższych dziecku, tj. środowisku rodzinnym i przedszkolnym. Przyczyni się także do postrzegania przedszkola jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby. Jednocześnie przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

W chwili obecnej Gmina przedłożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach”.

 

Prasa: Nowiny

Dodatkowe zajęcia logopedyczne i rehabilitacyjne dla rzeszowskich przedszkolaków

Miasto dostało ponad 2 mln zł z programu unijnego na realizację projektu "Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach".

Dzięki temu w 36 rzeszowskich przedszkolach wprowadzone będą dodatkowe zajęcia logopedyczne, czyli usuwające różnego rodzaju wady i zaburzenia mowy oraz zajęcia rehabilitacyjne. Skorzysta z nich 1100 dzieci.
Na podstawie badań przeprowadzonych w 25 rzeszowskich przedszkolach przez kuratorium oświaty w minionym roku szkolnym, u 759 dzieci (20 proc. z 4,1 tys. dzieci uczęszczających do rzeszowskich przedszkoli) stwierdzono dysfunkcje rozwojowe. Średnio na jedno przedszkole przypada 28 - 30 dzieci z takimi problemami.
Przedszkola doposażone zostaną w materiały dydaktyczne, zestawy i gry do zajęć ruchowo – fizycznych.
Projekt potrwa od 1 października do 31 lipca 2012 r. Jego wartość to ponad 2,7 mln zł, z czego 41 tys. to wkład własny Rzeszowa.

 

Prasa: Gazeta Wyborcza

Logopeda i zajęcia rehabilitacyjne w każdym przedszkolu

Od października br. realizowany będzie w Rzeszowie projekt "Szczęśliwe przedszkole - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach", który swoim zasięgiem obejmie 36 miejskich placówek - informuje Gazeta Wyborcza.
Projekt będzie finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego wartość to ponad 2,7 mln zł z czego udział miasta Rzeszów wyniesie tylko 41 tys. zł. Dzięki tym środkom dla rzeszowskich przedszkoli zostanie kupiony sprzęt do zajęć logopedycznych i rehabilitacyjnych oraz będą prowadzone zajęcia ze specjalistami. Pomysł na taki program urodził się po przeprowadzonych w 2007 roku badaniach wśród 1,2 tys. przedszkolaków. Pokazały one m.in., że tylko 5 proc. dzieci nie ma żadnych wad postawy, pozostałe wymagają rehabilitacji. Ponieważ przedszkola nie mają środków na to, by zaoferować dzieciom takie zajęcia, stąd pomysł na przygotowanie miejskiego projektu - wyjaśnia Ryszard Bieniek, kierownik referatu przygotowującego projekty unijne.
Projekt potrwa od października br. aż do końca lipca 2012 roku. W tym czasie wszystkie trzylatki rozpoczynające przedszkole będą na wejściu badane pod kątem tego, czy nie potrzebują wsparcia logopedycznego lub rehabilitacji ruchowej, a później będą mogły brać udział w zajęciach odpowiadających ich potrzebom - donosi Wyborcza.
W każdym przedszkolu będzie średnio po dwie godziny zajęć rehabilitacyjnych i pięć logopedycznych tygodniowo przez cały okres trwania projektu. Ze środków tego projektu odbywać się będą zajęcia pokazowe, zorganizowane zostaną konferencje dla rodziców, prowadzona będzie promocja programu i badane efekty, jakie on daje. - Bywa, że rodzice nie zdają sobie sprawy z potrzeb dzieci pod tym względem, czasem nie mają pieniędzy by się tym zająć - mówi Ryszard Bieniek. Efekty, których się spodziewamy to zmniejszenie dysfunkcji ruchowych u dzieci i poprawa wymowy, ale także wyrównanie szans dzieci z dysfunkcjami, by miały równy start ze swoimi zdrowymi rówieśnikami - dodaje. (...)

 


- powrót -


 

  
  

Logopeda - Rzeszów - Znajdź Logopedę

Logopeda - Rzeszów - Forum Dyskusyjne

Logopeda - Rzeszów - Zapytaj Logopedę

Logopeda - Rzeszów - Gabinet Logopedyczny

Logopeda - Rzeszów - Słownik Logopedyczny

Logopeda - Rzeszów - Publikacje

Logopeda - Rzeszów - Ciekawe Strony


www.alkomat.com - www.bezpiecznie.com - www.wykrywacze.net - www.outdoor-shop.pl - www.centrum-nawigacji.pl


AKTUALNOŚCI - Logopeda Rzeszów - Logopedia w Rzeszowie